Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

The Association represents its highly qualified members who are certified by the Greek State. They cover a wide range of programs that can satisfy any demand in 28 different languages. According to the Greek Law, only Licensed Tourist Guides are permitted to guide you anywhere.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090